Tudnivalók védett tárgyak tulajdonosai számára


(Kivonat a védett kulturális javakra vonatkozó jogszabályokból)
A védetté nyilvánított kulturális javakra különleges előírások vonatkoznak, melyekről “A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény 13-16. §-ai rendelkeznek.

Védett kulturális javak tulajdonjogát átruházni kizárólag írásbeli szerződés alapján lehet. (13.§ (1) bekezdés)

Ellenérték mellett történő tulajdonátruházás esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. (13.§ (2) bekezdés)

Védett gyűjteményhez tartozó tárgy vagy védett tárgyegyüttes bármelyik darabja csak a Kulturális Örökség Igazgatósága előzetes hozzájárulásával idegeníthető el. (13.§ (3) bekezdés)

A védett kulturális javak tulajdonosa (birtokosa) köteles a javakat épségben fenntartani, őrzéséről, szakszerű kezeléséről és megóvásáról gondoskodni. (14.§ (1) bekezdés)

Megóvási (konzerválási), restaurálási vagy átalakítási munkálatokat a tulajdonos csak a Kulturális Örökség Igazgatósága engedélyével végezhet, illetőleg végeztethet. (14.§ (2) bekezdés)

A védett kulturális javakat, illetőleg a védési határozatban foglaltak betartását a Kulturális Örökség Igazgatósága a tárgy őrzési helyén jogosult ellenőrizni. (14.§ (3) bekezdés)

A védett kulturális javakkal kapcsolatos – a védetté nyilvánító határozatban szereplő – adatokban bekövetkezett változásokat a tulajdonos (birtokos) haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Kulturális Örökség Igazgatóságának. (14.§ (4) bekezdés)

A védett kulturális javakat hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság és a kutatás számára. Ennek feltételeiről a Kulturális Örökség Igazgatósága a tulajdonossal a védetté nyilvánításkor megállapodást köt, és ösztönzi arra, hogy a védett javakat vagy gyűjteményt kiállítás vagy tudományos kutatás céljára bocsássa rendelkezésre. (14.§ (5) bekezdés)

A védett kulturális javak tulajdonosait kötelezettségeikre való tekintettel külön jogszabályban meghatározott támogatások és kedvezmények illetik meg. (16.§)

Ha a védett kulturális javak állagának megőrzése a tulajdonosnál, birtokosnál nincs biztosítva, valamint ha a védett javakat lefoglalták, a Kulturális Örökség Igazgatósága határozatával elrendeli azok közgyűjteményben való ideiglenes elhelyezését. (15.§)

Aki a tulajdonában álló védett tárgyat megrongálja illetve megsemmisíti bűntettet követ el, és három illetve öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. („Kulturális javak megrongálása”: Btk. 216/A §. (1)-(2))

Aki védett gyűjtemény darabját a Kulturális Örökség Igazgatósága előzetes engedélye nélkül elidegeníti, vagy védett tárgy tulajdonjogában bekövetkezett változást elmulasztja bejelenteni, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. („Visszaélés kulturális javakkal”: Btk. 216/B §. (1)-(2))

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az 1997. évi CXL törvény vonatkozó rendelkezéseit „A kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény október 8-ától több ponton is módosítani fogja.